Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Turun jousi ja metsästys, 

Y-tunnus 3090758-6

Krookuskuja 9, 20320 Turku

asiakaspalvelu:

0503291517

juho@jousivaruste.fi

                   

2. YHTEYSTIEDOT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Juho Tiensuu

Puh: +358 503757758

Sähköposti:

juho@jousivaruste.fi

 
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Turun jousi ja metsästys Tmi:n(myöhemmin viitaten yrityksenä)  ja asiakkaan välinen sopimus asiakassuhteesta tai muu asiallinen yhteys, joka perustuu esimerkiksi rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Turun jousi ja metsästys Tmi:n toimesta:

• Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden hoitaminen ja ylläpito.

• Henkilötietoja voidaan yrityksen toimesta käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien, tarpeellisten toimenpiteiden yhteydessä.

• Markkinoinnin mahdollistaminen ja sen kehittäminen sekä seuranta.

• Lisäksi henkilötietoja käsitellään laskutuksen, tilausten, yhteydenottojen, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin.

 
4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat yrityksen asiakkaana olevat tai aiemmin olleet sekä yritykseen muulla tavoin yhteydessä olleet henkilöt.

Tietoja, joita rekisteröidyistä tallennetaan voivat olla seuraavia:

• Perustiedot kuten etu- ja sukunimi, työnantaja- ja nimiketiedot.

• Yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

• Yrityksen ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon liittyvät tiedot, sekä yhteydenotoista tallennetut mahdolliset asiakkaan itse tuottamat sisällöt.

• Teknisten valvontajärjestelmien keräämät tiedot, kuten lokitiedot, verkkoliikenteen tunnistetiedot, kameravalvontajärjestelmän tallenteet.

 

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Turun jousi ja metsästys säilyttää henkilötietoja rekistereissään vain vaaditun ajan ja kunnes olemassa oleva peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti julkisista lähteistä, rekisteröidyltä itseltään, automaattiseen seurantaan ja valvontaan tarkoitetuista teknisistä järjestelmistä sekä asiakkuuteen ja viestintään liittyvistä tapahtumista.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Turun jousi ja metsästys lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuottamiseen, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön rajoissaan.

 

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Turun jousi ja metsästys on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötiedot kaikissa käsittelyvaiheissa sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta tuhoamiselta tai luvattomalta väärinkäytöltä ja pääsyltä. Turun jousi ja metsästys tmi:n n kaikki mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa sijainneissa, joihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain henkilöt, joilla on työnkuvansa perusteella oikeus henkilötietoja käsitellä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitioloon ja henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn sidottuja.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Lisäksi henkilötiedot on suojattu asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin kontrollein.

 
9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Turun jousi ja metsästys kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Turun jousi ja metsästys ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Turun jousi ja metsästys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Turun jousi ja metsästys henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Turun jousi ja metsästys rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Turun jousi ja metsästys vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Turun jousi ja metsästys ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 
10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän dokumenttiin koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Turun jousi ja metsästys voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

11. KÄSITTELYTOIMIEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän dokumentin sisältämiä tietoja erillisellä ilmoituksella. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme tutustumaan dokumentin sisältöön säännöllisesti.